فروش فوری ۱۵۰۰ تن مازوت ۱۸۰ صادراتی در مخزن بندرعباس

تحویل بصورت فوب بندرعباس بر روی کشتی امکان پذیر میباشد،در غیر اینصورت در مخزن تحویل داده میشود.

تایید شده و پلمپ شده توسط اس جی اس.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۱۰_۱۸-۲۹-۱۸

photo_۲۰۱۷-۱۲-۱۵_۱۹-۱۴-۲۳